ගතකලෙමි හිස් බවින් පිරි දෙසතියක්
දැනුණි ගතකල විලස දෙවසරක්
ඉවසුම් නැත මසිත……..
දකින්නට ඒ සුන්දර වත
දකින්නට ඒ සුන්දර සුනහව
අසන්නට නිමක් නැති තෙපුල්…..කුඩා දරුවකු විලස තෙපලන
දැනේ බෝ දුර ලෙසට
එනමුදු..හිඳිමි මම මග බලා
එලඹෙන තුරු සඳුදාව.


Advertisements